כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom אנגלית כשפה שניה
מהו זמן הווה באנגלית?

The Present Simple:

אנחנו משתמשים ב- Present Simple על מנת לתאר אמיתות כלליות או עובדות. לדוגמה: The sun always rises in the east.

אנו משתמשים בזמן זה גם כדי לתאר הרגלים, מנהגים או פעולות שנעשות בדרך כלל. לדוגמה: She likes to walk in the evening. He often visits his friends.

כדי לתאר תוכניות לעתיד (עם ביטויי זמן עתידיים) או כאשר מתארים ארועי ספורט, סיפורים או בדיחות, השתמש ב-Present Simple. לדוגמה:  The new program begins next week. Ronaldo kicks the ball!It's a goal!

כדי לכתוב פועל בזמן Present Simple יש להשתמש בנוסחאות הבאות:

משפט חיובי: בסיס הפועל (V1), אלא אם נושא המשפט הוא היא, הוא או זה (it). במקרה כזה מוסיפים s לסיומת הפועל. לדוגמה: I work; He works.

משפט שלילה: do או does (לגופים הוא היא וזה) + not + בסיס בפועל. זכור כי don't הוא קיצור של do not; ו- doesn't של does not. לדוגמה: We don't work. She doesn't work.

משפט שאלה: Do או Does (להוא, היא וזה) + נושא המשפט + בסיס הפועל. לדוגמה: , Do they work? Does it bite? 

תיאורי זמן נפוצים:
להלן תיאורי זמן נפוצים אשר משתמשים בהם בזמן Present Simple: every day, each year, once a year, on Tuesday, regularly, daily, yearly, in the evening. תיאורים אלו יכולים להופיע בתחילת המשפט או בסופו. תיאוררי הזמן הבאים מופיעים לפני הפועל (או אחרי הפועל to be): always, often, sometimes, seldom, usually, generally, occasionally, never.

חוקי איות:

לרוב אנו מוסיפים "s" בסופו של הפועל המתייחס לגוף שלישי יחיד (he, she, it). אנחנו מוסיפים "es" כאשר:

The Present Progressive:

כדי לכתוב פועל בזמן Present Progressive, אנחנו משתמשים בנוסחאות הבאות:

משפט חיובי: am/is/are + הפועל + ing. Am עבור הגוף I; is עבור הגופים he, she ו-it; are עבור הגופים you, we ו-they. לדוגמה: I am working; He is working; You are working.

משפט שלילה: am/is/are + not + הפועל + ing. aren't הוא קיצור של are not; isn't הוא קיצור של is not. לדוגמה: I'm not working; She isn't working; They're not working..

משפט שאלה: Am/Is/Are + נושא המשפט + הפועל + ing. לדוגמה: Am I working? Is she working? Are we working?

מתי אנו משתמשים בזמן זה?
אנו משתמשים בזמן Present Progressive במקרים הבאים:

חוקי איות:
לרוב אנו מוסיפים
ing לסוף הצורה הבסיסית (V1) של הפועל. ישנם כמה יוצאים מן הכלל:

 

הערה:
ישנם פעלים מסויימים אשר אנחנו לא כותבים אותם בזמן Present Progressive בדרך כלל, אלא כותבים אותם בזמן Present Simple. לפעלים כאלה קוראים בשם Stative Verbs. להלן רשימה של חלקם:

חושים: feel, smell, hear, sound, see, taste
מחשבות: appear, doubt, imagine, realize, think, believe, forget, know, remember, understand, consider, guess, mean, seem, depend, hope, prefer, suppose
רגשות: dislike, like, wish, doubt, love, fear, need, hate, want
יחסים: belong to, own, have, possess, owe
מידות: cost, equal, measure, weigh

Present Perfect Simple:

מתי אנחנו משתמשים בזמן Present Perfect Simple?
אנחנו משתמשים בזמן זה במקרים הבאים:

כדי לכתוב פעלים בזמן Present Perfect Simple, אנחנו משתמשים בנוסחאות הבאות:

משפט חיובי: have/has (has עבור הגופים he, she או it) + הפועל בצורתו השלישית (V3). לדוגמה: We have seen this film.

משפט שלילה: have/has + not + V3. לדוגמה: He hasn't been in there.

משפט שאלה: Have/Has + נושא המשפט + V3. לדוגמה: Have you read the book already?

ביטויי זמן נפוצים:

ההבדל בין Present Perfect ובין Past Simple:
הזמן Present Perfect מתקשר לזמן הווה, למרות שהוא עשוי להתייחס לפעולה שנסתיימה בעבר. אנו לא מעוניינים בזמן שבו התרחשה הפעולה, אלא בתוצאות הפעולה או איך הפעולה משפיעה עלינו עכשיו.

הזמן Past Simple מתייחס רק לעובדה, למשהו שקרה בעבר. זמן זה נכתב בד"כ בצירוף תיאורי זמן מסויימים, כמו למשל yesterday, a year ago, last week, last month, when I was ...,in the 1960s וכ"ו.

Present Perfect Progressive:

מתי אנו מתשמשים בזמן Present Perfect Progressive?

השימוש בזמן Present Perfect Progressive מדגיש את הפעולה עצמה ואת הזמן שהיא נמשכת/נמשכה.

כדי לכתוב פעלים בזמן Present Perfect Progressive, אנחנו משתמשים בנוסחאות הבאות:

משפט חיובי: have/has (has עבור הגופים he, she או it) + הפועל בצורתו הבסיסית (V1) + ing. לדוגמה: I have been working. .

משפט שלילה: have/has + not + הפועל בצורתו הבסיסית + ing. לדוגמה: She has not been working. 

משפט שאלה: Have/Has + נושא המשפט + הפועל + ing. לדוגמה: Have they been working?

ביטויי זמן נפוצים:
תיאורי זמן נפוצים בזמן Present Perfect Progressive הם for, since, all day, the whole week וכדומה.

ההבדל בין Present Perfect Simple לבין Present Perfect Prpgressive:
הזמן
Present Perfect Progressive נועד לתיאור פעולות מתמשכות, ותיאורי הזמן מתארים לנו כמה זמן הפעולות האלה כבר נמשכו. כמו כן, זמן זה מתאר גם פעולות שהתחילו בעבר אך עדיין לא הושלמו. לדוגמה: They have been taking tests all morning (a continuous action); Who has been eating my sandwich? (There is still some left - uncompleted).

הזמן Present Perfect Simple משמש לתיאור פעולות אשר קרו מספר פעמים בעבר, ולכן הזמן אינו מתאר פעולות מתמשכות. בנוסף לכך, בעוד שהזמן Present Perfect Progresssive משמש לתיאור פעולות שלא נסתיימו, הזמן Present Perfect Simple מתאר פעולות שנסתיימו והושלמו. לדוגמה: They have taken three tests this morning. (separated actions); Who has eaten my sandwich? (There is none left - completed).