כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom אנגלית כשפה שניה
איך בונים משפטי תנאי באנגלית?

משפטי תנאי באנגלית, Conditionals, הם משפטים המתארים פעולה אחת (או יותר) אשר תקרה במידה ותנאים מסויימים יתקיימו.

Conditional #0:

אנחנו משתמשים בCONDITIONAL #0 במקרים הבאים:

איך משתמשים ב-CONDITIONAL #0?
משפט התנאי מורכב משני חלקים: החלק הראשון, שהוא התנאי, ומהחלק השני, שהוא התוצאה. התנאי נכתב ב-PRESENT TENSE. התוצאה נכתבת אף היא בזמן זה.לדוגמה: If it's cold, wear something hot. Water does not boils if it reaches 50°C.
יש לשים לב כי לאחר חלק התנאי (פסוקית התנאי) תמיד יבוא פסיק (,) כדי להפריד בין חלק התנאי לחלק התוצאה, כאשר פסוקית התנאי היא הראשון במשפט.
הערה: חלק התוצאה יכול להכתב או בזמן הווה או כמודל. לדוגמה: If you're hungry, you can make yourself a sandwich.
יש לזכור כי אחרי IF לעולם לא יבוא will או won't.

Conditional #1:

אנחנו משתמשים בסוג משפט תנאי זה כאשר אנחנו רוצים לתאר פעולות או אירועים עתידיים (התוצאות) אשר יקרו ככל הנראה אם התנאי יתקיים. במילים אחרות, אנחנו משתמשים במשפט תנאי #1 כדי לתאר ארועים עתידיים כאשר יש סיכוי אמיתי שהתנאי יתקיים. לדוגמה: I'll watch more TV if I get cable television.

איך משתמשים ב-CONDITIONAL #1?
משפט התנאי מורכב משני חלקים: החלק הראשון שהוא פסוקית התנאי; והחלק השני שהוא פסוקית התוצאה. התנאי נכתב בזמן הווה, בדיוק כמו משפט תנאי #0, אבל התוצאה נכתבת בזמן עתיד (will + הצורה הבסיסית של הפועל). לדוגמה:
If Tom comes home soon, he'll be able to help us. If she doesn't hurry, we'll miss the bus. Unless (= if not) is stops raining, we won't be able to go outside.
יש לשים לב כי אחרי פסוקית ההתנאי, תמיד יבוא פסיק (,) כדי להפריד בין שני חלקי המשפט, כאשר פסוקית התנאי באה ראשונה במשפט.
גם כאשר המשפט הוא על העתיד, אין להשתמש ב-will או won't אחרי if בפסוקית התנאי במשפט.

איך לחבר שאלות ומשפטי שלילה?
רק פסוקית התוצאה יכולה להפך לשאלה. לדוגמה:
[Tag Question] Sarah will come to the party if I ask her, won't she? Will Sarah come to the party if I ask her? If it continues raining, will we still go on a picnic?
הערה: suppose יכול להחליף את ה-if במשפט שאלה. לדוגמה: Suppose he arrives before 8:00, will he phone us?
שני חלקי משפט התנאי יכולים להכתב בצורת השלילה:
We will go on a picnic if it doesn't rain. We won't go on a picnic if it rains. We won't go on a picnic if it doesn't stop raining. Unless you are on time, we will leave without you. [זכור כי אחרי unless, שהוא בעצם if not, לעולם לא יבוא will].

הערה: פסוקית התוצאה יכולה להכתב מלבד בזמן Future Simple גם בזמני עתיד אחרים. לדוגמה:
If we lose our way, we will be wandering around for hours. If I don't pass the exam, I will have done all this work for nothing. If I don't take a break soon, I will have been working nonstop for three hours.

הערה: ניתן לכתוב את פסוקית התנאי גם בזמני הווה אחרים חוץ מ-Present Simple. ניתן להשתמש גם ב- Present Progressive, Present Perfect Simple ו-Present Perfect Progressive. לדוגמה:
If they are talking about computers, I'll join the conversation. Pilots get their certificate only if they have flown for certain number of hours. If you have been practicing for hours, you will see the results very soon.

Conditional #2:

אנחנו משתמשים במשפט תנאי מסוג זה במקרים הבאים:

איך משתמשים ב-CONDITIONAL #2?
משפט התנאי מורכב משני חלקים: פסוקית התנאי ופסוקית התוצאה. פסוקית התנאי נכתבת בזמן עבר. פסוקית התוצאה נכתבת ב-Past Future (would + הצורה הבסיסית של הפועל), או במודל אחר בזמן עבר, כמו: might, should או could. לדוגמה:
If I were you, I would cut my hair. [but I'm not you] If I had a million dollars, I would travel around the world. If you didn't do your homework often, you might not get an higher mark on the exam.
יש לשים לב כי אחרי פסוקית התנאי כאשר היא באה ראשונה במשפט, תמיד יבוא פסיק (,) כדי להפריד בין שני חלקי המשפט.
ניתן להשתמש במודל could בפסוקית התנאי כצורת העבר של המודל can. לדוגמה: , if he could eat one more hamburger, he would break the record.

הערה: אלא אם זה דיבור מדווח (Reported Speech) לעולם לא יבוא would או wouldn't אחרי if.

איך לחבר שאלות ומשפטי שלילה?
רק פסוקית התוצאה במשפט התנאי יכול להפוך לשאלה. לדוגמה: Would John get to school on time if he caught the earlier? If you had a choice, where would you live? Wouldn't you go to the party even if you get an invitation?
גם פסוקית התנאי וגם פסוקית התוצאה יכולים לבוא בצורת השלילה. לדוגמה:
I wouldn't be surprised if that company went bankrupt. I would go to the trip if I weren't sick. We wouldn't go to the movie if the tickets weren't sent to you.

מהו ההבדל בין משפט התנאי האמיתי (מספר 1) ומשפט התנאי הלא-אמיתי (מספר 2):

Conditional #3:

אנחנו משתמשים במשפט תנאי זה כאשר אנחנו רוצים לדבר על העבר ועל תנאים שלא יכולים להתקיים יותר, מאחר שזמנם עבר. לדוגמה: We wouldn't have been late if the alarm clock had gone off. I'd (= I would) have seen my friend if he'd (= he had) come to the party last night.
אי אפשר לשנות או להפריך את משפט תנאי מספר 3 ולרוב הוא משמש כדי להביע תקוות וחשיבה חיובית.

איך משתמשים ב-CONDITIONAL #3?
משפט התנאי מורכב משתי פסוקיות: פסוקית התנאי ופסוקית התוצאה. פסוקית התנאי נכתבת בזמן Past Perfect בעוד שפסוקית התוצאה נכתבת בזמן Past Future Perfect (would + have + V3). לדוגמה: If you had been here, you would have enjoyed the meal. If she hadn't been sick, she would have come to school.
אנחנו יכולים להשתמש גם ב-might have וב-could have במקומו של ה-would have בפסוקית התוצאה, עם שינוי קטן של משמעות המשפט. לדוגמה:
Tom might have gone to the rock concert if he had known. If we had left earlier, we would probably have arrived by now.
שוב, זכור כי איננו משתמשים ב-would have אחרי if.

איך לחבר שאלות ומשפטי שאלה?
כמו משפטי התנאי הקודמים, רק פסוקית התוצאה יכולה להפוך לשאלה. לדוגמה:
Would Rachel have phoned me if she had known my phone number? If Monica had gone to that movie, would her brother have gone with her? What would you have done if you had missed the bus?
המילים suppose ו-supposing יכולים להחליף את מילת התנאי if במשפטי שאלה. לדוגמה:
Suppose Frank had phoned you, would you have told him?
גם פסוקית התנאי וגם פסוקית התוצאה במשפט התנאי יכולים להכתב בצורת השלילה. לדוגמה: I wouldn't have been surprised if I Ross had missed the bus. I would have been surprised if Ruth hadn't been late. You wouldn't have gotten the job if you hadn't impressed them.
שים לב כי כאשר פסוקית התנאי נכתבת ראשונה במשפט התנאי, תמיד יבוא אחריה פסיק (,) כדי להפריד בין שתי הפסוקיות שבמשפט.

הערה: כאשר אנחנו רוצים לדבר על תוצאה עכשיווית של פעולה בעבר, אנחנו יכולים להשתמש במשפטי תנאי מעורבבים: If we had left earlier, we would be there by now.
פסוקית התנאי היא של משפט תנאי מספר שלוש, פסוקית התוצאה היא של משפט תנאי מספר שתיים. דוגמה נוספת: I wouldn't be here now if you hadn't saved my life yesterday.